crossdocfacebooklinkedinmailuploadweb
serwis wspierający płynność dla MŚP

Faktoring pełny

Faktoring pełny, czyli inaczej bez regresu, to odmiana finansowania, w której faktor przejmuje całość ryzyka związanego ze spłatą wierzytelności. W przypadku spóźnionej płatności, zakwestionowania należności, albo niewypłacalności dłużnika faktorowi nie przysługuje roszczenie zwrotne (regres). Faktorant uwalnia się od wszystkich zobowiązań w chwili transakcji z faktorem.

Faktoring jako umowa nienazwana, może być różnie kształtowany i pozwala na takie konstrukcje usługi, które satysfakcjonują obydwie strony. Jednak jest on w zasadzie transakcją kapitałową, polegającą na nabyciu wierzytelności, aniżeli usługą. To jak jest ostatecznie ukształtowany zależy od indywidualnej oferty faktora.

Faktoring pełny, wiąże się z pełną analizą wiarygodności płatniczej dłużnika. Ocena ta przebiega w dwóch przestrzeniach. Przede wszystkim, w zakresie jego bilansu i zdolności płatniczych, czyli płynności. Po drugie, w zakresie potwierdzenia zobowiązania, które jest przedmiotem transakcji. Analiza dotyczy działań biznesowych, których wynikiem było powstanie zobowiązania, a nie tylko samej faktury.

Z tego też względu ten faktoring jest rozwiązaniem, który może dotyczyć dłużników o wysokiej wiarygodności. Spółek giełdowych lub podmiotów prywatnych o ustabilizowanej pozycji na rynku, zdrowej strukturze bilansu i nieposzlakowanej reputacji płatniczej.

Faktoring pełny jest wykorzystywany w operacjach handlu zagranicznego. Należności wynikające ze sprzedaży zagranicznej de facto można dochodzić tylko w państwie dłużnika. W innym wypadku wyrok nakazujący zapłatę może nie mieć realnych możliwości zajęcia komorniczego. W takiej sytuacji lepiej jest przenieść wierzytelność na podmiot właściwy jurysdykcji dłużnika.

Faktoring pełny może być też zabiegiem rachunkowym. Zbycie wierzytelności oznacza w konsekwencji wyksięgowania należności. Otrzymane pieniądze nie są traktowane jako zaliczka, której odpowiada rezerwa w razie obowiązku zwrotu (regresu), lecz jako gotówka. W efekcie przedsiębiorca może otrzymać lepszą strukturę bilansową swojej firmy.

Faktoring pełny w praktyce

Faktoring pełny jest finansowaniem przeznaczonym do specyficznego rodzaju transakcji. Dzieje się tak z uwagi na fakt, że faktorzy niechętnie przejmują ryzyko kontrahenta i pozbawiają się możliwości regresu. Wynika to z faktu, że łatwiej jest wycenić koszt pieniądza w czasie (odsetki), czy działania administracyjne (opłaty), aniżeli przyjąć na swoje barki ciężar ewentualnego sporu sądowego i windykacji.

Faktoring pełny jest z tego powodu rozwiązaniem droższym, aniżeli jego odpowiednik — faktoring niepełny. Dla przedsiębiorcy, którego interesuje przede wszystkim finansowanie faktoring pełny będzie oznaczał wyższe wydatki lub też (przy transakcji kupna wierzytelności) wyższe skonto.

Faktoring pełny jest realizowany podobnie do faktoringu jawnego, za potwierdzeniem cesji i uznaniem długu ze strony odbiorcy. Dodatkowo wierzytelność często jest też objęta polisą od specjalizującego się w ofercie dla przedsiębiorców towarzystwa ubezpieczeniowego.

Korzyści

Ten rodzaj faktoringu uwalnia faktoranta od ryzyka płatności przenosząc go na faktora. Z tego też względu obniża poziom należności i zobowiązań, a podnosi stan gotówki w kasie i na rachunkach.

W konsekwencji faktorant nie musi martwić się o koszty i czas związane z ewentualną windykacją, dochodzeniem swoich należności. Jest to w zupełnej gestii faktora.

Jeżeli faktoring zupełny jest realizowany jako transakcja kapitałowa, to operacja jest poza VAT. Jeśli nie jest to usługa, to nie pojawiają się faktury kosztowe, co również może wyglądać korzystnie z punktu widzenia rachunku wyników.

Podsumowanie

Faktoring pełny jest ciekawym, kompleksowym rozwiązaniem, przeznaczonym dla wymagających klientów. Jednak właśnie z uwagi na to, nie jest też tak popularny jak jego niepełny odpowiednik. Szukając rozwiązania dla swojej firmy warto rozważyć tę opcję, jeśli sprzyjają jej uwarunkowania i możliwości.