crossdocfacebooklinkedinmailuploadweb
serwis wspierający płynność dla MŚP

Faktoring jawny

Faktoring jawny to proces finansowania przedsiębiorstwa poprzez skrócenie czasu spływu należności. Przedsiębiorca, dokonujący sprzedaży i wystawiający fakturę, ma z tego tytułu należność o odroczonym terminie płatności. Faktoring polega na zamianie należności na środki gotówkowe, którymi faktorant (finansowany przedsiębiorca) może uregulować swoje zobowiązania.

Faktor (podmiot finansujący) oczekuje, że udzielone przez niego finansowanie zostanie spłacone poprzez odbiorcę faktury (dłużnika faktoringowego). W tym celu dłużnik faktoringowy jest zobowiązany do pisemnego oświadczenia potwierdzającego zobowiązanie oraz zawiadomienia o cesji (przelewie) należności z faktoranta na faktora. Dla celów rozliczeniowych tworzony jest specjalny rachunek bankowy, który faktorant umieszcza na fakturze.

Jawność cesji wierzytelności oraz wskazanie numeru rachunku oznacza, że dłużnik faktoringowy nie może bronić się przed wykonaniem swojego zobowiązania twierdzeniem, że spełnił swój obowiązek w inny sposób. Np. przelał środki na inne konto, zapłacił w gotówce lub też, wykonał na rzecz swojego wierzyciela jakieś świadczenie lub dostawę o tej samej wartości i potrącił wzajemne zobowiązania.

Faktoring w sposób naturalny jest spłacany spływem należności. Jednakże faktor zazwyczaj zostawia sobie prawo do dochodzenia swoich należności zarówno od faktoranta jak i dłużnika faktoringowego solidarnie. Oznacza to, że to faktorant ponosi ryzyko niewypłacalności swojego dłużnika, a nie podmiot finansujący.

Faktoring jawny w praktyce

Faktoring jawny może być wykorzystany jako forma finansowania zarówno sprzedaży towarów, jak i usług, w obrocie krajowym i zagranicznym. Czynnikiem, który wyklucza faktoring jawny jest zakaz cesji. Jeżeli dostawca i odbiorca zawrą umowę, w której zgodzą się wykluczyć przelew należności na podmioty trzecie, to finansowanie nie będzie możliwe w tej formie.

Faktoring jawny w praktyce będzie miał zastosowanie do finansowania określonego portfela należności, np. sprzedaży do kilku największych i najbardziej regularnych odbiorców przedsiębiorcy. Alternatywnie może być też wykorzystany do finansowania pojedynczych faktur dla mniejszych przedsiębiorstw, które mają sporadyczne potrzeby wsparcia.

Faktoring jawny będzie raczej trudno zastosować do należności o silnym rozproszeniu i przy sporadycznych nabywcach. Czynnikiem mocno utrudniającym faktoring jest też odmowa współpracy ze strony dłużnika lub jego wątpliwa kondycja finansowa.

Czynnikiem, który wymaga szerszej analizy są powiązania kapitałowe lub osobiste pomiędzy faktorantem a dłużnikiem. Takie finansowanie określa się „faktoringiem wewnętrznym”, wymaga ono analizy kondycji grupy kapitałowej lub przedsiębiorstw powiązanych.

Korzyści

Faktoring jawny jest finansowaniem, które może uzupełnić lukę w kapitale obrotowym przedsiębiorstwa, które szybko się rozwija lub które boryka się z kłopotem z tytułu np. windykowanych należności.

Finansowanie poprzez faktoring jawny opiera swoje ryzyko w równym stopniu na dłużniku faktoringowym i na faktorancie. Z tego względu, jest dostępne dla przedsiębiorstw o obniżonej kondycji finansowej lub niewielkiej wartości aktywów trwałych, które mogłyby stanowić zabezpieczenie dla kredytu bankowego.

Faktoring jawny jest też finansowaniem bezpiecznym dla faktoranta. Potwierdzenie zobowiązania przez dłużnika, które występuje przy pisemnym zawiadomieniu o fakcie finansowania i cesji, minimalizuje ryzyko opóźnień lub innych problemów ze spływem należności. Z drugiej strony, odmowa takiego potwierdzenia przez dłużnika, ujawnia go jako kogoś niepewnego swojej płynności lub nawet wypłacalności.

Kolejną korzyścią faktoringu jawnego jest szybkość jego procesowania. Analiza faktoranta i dłużników opiera się w głównej mierze na zautomatyzowanym systemie scoringowym (punktowym). W efekcie przedsiębiorca dość szybko otrzymuje informacje o możliwości finansowania i jego warunkach. Faktoring jawny można wdrożyć w ciągu kilku dni roboczych, od rozpoczęcia procesu do pieniędzy na koncie.

Podsumowanie

Faktoring jawny to najbardziej popularna forma finansowania kapitału obrotowego, zwłaszcza wśród przedsiębiorstw handlowych i produkcyjnych. Jednakże nie tylko, faktorowalne są także usługi — w tym outsourcing pracowników, roboty budowlane, projekty informatyczne itp. Koszt finansowania nie różni się wiele od kredytu bankowego, a dostępność środków i łatwość procesowania wniosku przedsiębiorcy bywa o wiele lepsza.