crossdocfacebooklinkedinmailuploadweb
serwis wspierający płynność dla MŚP

Faktoring cichy

Faktoring cichy to sposób finansowania przedsiębiorcy pod zabezpieczenie portfela należności. Przedsiębiorca realizujący sprzedaż do wielu odbiorców, otrzymuje w zamian należności. Te po upływie terminu odroczenia, zamieniają się w płatności, czyli gotówkę na koncie. Faktoring cichy umożliwia zamianę należności na środki pieniężne bez czekania na ich spływ od dłużników.

Cechą faktoringu cichego jest brak zawiadomienia dłużników o przedmiocie finansowania. Jest to transakcja dotycząca tylko dwóch stron, faktora (podmiotu finansującego) i faktoranta (podmiotu finansowanego). Faktoring cichy różni się tym od faktoringu jawnego, który opiera się na zawiadomieniu dłużnika oraz na potwierdzeniu u jego zobowiązania. Dlatego faktoring cichy jest operacyjnie łatwiejszy do prowadzenia. Nie angażuje trzeciej strony, czyli dłużnika, a tylko dwie — dostawcę i faktora.

Poza tym faktoring cichy może nie odbiegać znacząco od faktoringu jawnego. Należności są przedmiotem cesji, a faktor ma prawo dochodzić ich zarówno od faktoranta jak i dłużnika faktoringowego. Podobnie jak w przypadku faktoringu jawnego, faktorant otrzymuje specjalny numer bankowy, do umieszczania na fakturach, celem rozliczeń z faktorem.

Faktoring cichy w praktyce

Faktoring cichy ma zastosowanie do rozproszonego portfela należności. To znaczy portfela, gdzie duża liczba pojedynczych wierzytelności, odpowiada ich względnie niskim nominałom. Często jest to też powiązane ze klientami, którzy kupują sporadycznie lub nieregularnie. W takiej sytuacji trudno oszacować przyszłe wpływy ze sprzedaży pojedynczemu klientowi.

Potwierdzanie zobowiązań w tak licznej grupie dłużników faktoringowych jest trudne, kosztowne i nieskuteczne. Dodatkowo okazuje się też niecelowe, ponieważ portfel należności stabilizuje sama statystyka. Szansa, że wielu drobnym dłużnikom powinie się jednocześnie noga, jest stosunkowo niewielka. Dlatego ryzyko portfela wierzytelności maleje wraz z jego rozproszeniem.

Ten rodzaj faktoringu może funkcjonować obok faktoringu jawnego, jako jego uzupełnienie. Duzi, regularni i wiarygodni odbiorcy mogą stanowić filar finansowania jawnego. Za to drobni, rozproszeni i nieregularni — tworzyć portfel należności finansowania cichego. Obydwa portfele wzajemnie zniwelują swoje ryzyka, a faktorant zyska możliwość większego finansowania obrotowego. Faktoring cichy, jeśli jest uzupełnieniem finansowania poprzez faktoring jawny, bywa nazywany faktoringiem mieszanym.

Sam faktoring cichy, może być postrzegany jako bardziej ryzykowny dla faktora, niż faktoring jawny. Z tego względu oferta kierowana do przedsiębiorstwa o słabszej kondycji finansowej może zawierać potrzebę dodatkowego zabezpieczenia. Takim zabezpieczeniem mogą być np. poręczenia właścicieli lub wspólników firmy.

Korzyści

Najważniejszą zaletą faktoringu cichego jest jego prostota operacyjna. Wstępna analiza dłużników oraz sprawdzenie ich moralności płatniczej pozwala na zakwalifikowanie ich zobowiązań do grona faktorowalnych. Samo finansowanie wtedy polega na przesyłaniu wystawionych paczek faktur do faktora, celem formalnego zweryfikowania danych dłużników i wykorzystania limitu. Jeśli wszystko się zgadza,C to finansowanie jest uruchamiane. Nie ma wymogów kontaktu z dłużnikiem, więc proces jest szybszy i łatwiejszy.

Drugą zaletą jest, wspomniane wyżej, rozproszenie portfela. Ewentualne kłopoty pojedynczego dłużnika zazwyczaj nie są na tyle istotne, aby wpłynąć na stabilność finansowania. Taki dłużnik jest zawieszony do czasu uregulowania swoich zobowiązań, a kwota zaangażowanych w finansowanie jego wierzytelności ujęta od globalnego limitu finansowania. Jednak zazwyczaj stanowi to tylko relatywnie niewielką pozycję w całym portfelu.

Rozproszenie należności pomaga także w windykacji. Statystycznie, łatwiej jest odzyskać niższe kwoty od drobniejszych dłużników, niż znaczące sumy od tych większych. Z tego też względu faktoring cichy raczej nie będzie miał zastosowania do pojedynczych wierzytelności o relatywnie dużych nominałach.

Podsumowanie

Faktoring cichy jest dobrym rozwiązaniem na podwyższenie kapitału obrotowego u przedsiębiorstw o stabilnej sytuacji rynkowej i rozwiniętemu portfelowi mniejszych klientów. Może być alternatywną formą finansowania do kredytu obrotowego dla firm, których aktywa trwałe nie pozwalają na zabezpieczenia oczekiwane przez banki. Całościowy koszt faktoringu cichego — opłaty, prowizje i odsetki — jest zbliżony do faktoringu jawnego lub kredytu w rachunku bieżącym.