crossdocfacebooklinkedinmailuploadweb
serwis wspierający płynność dla MŚP

FAKTORING CZY KREDYT?

line blue short

Co wybrać gdy
Twoja firma potrzebuje

dodatkowych środków?

Poszukujesz faktoringu dla Twojej firmy?

Wybierz wysokość finansowania!

Wielkość finansowania 15 000 000 zł
Zostaw kontakt do siebie - wspólnie znajdziemy rozwiązanie dla Twojej firmy!

Wszystko, co musisz wiedzieć o faktoringu i kredycie w jednym miejscu

Najlepsze finansowanie dla firm – czyli jakie?

Kiedy firma potrzebuje dodatkowych środków zaczyna się proces poszukiwania finansowania. Na rynku jest dostępnych wiele instrumentów finansowych, które mogą poprawić kondycję przedsiębiorstwa. Mamy do wyboru faktoring, finansowanie bankowe, kredyty i pożyczki w przeróżnych konfiguracjach. Aby wybrać najlepszy dla naszej firmy produkt finansowy powinniśmy wziąć uwagę czynniki, takie jak: wysokość finansowania, okres finansowania, zabezpieczenia, kondycja firmy, warunki, oprocentowanie i nasza zdolność.

Na jakie finansowanie mogą liczyć firmy?

faktoring ikona

Faktoring

Zgłoszenie faktur terminowych do faktora i otrzymanie środków przed terminem wynikającym z faktur.

kredyt ikona

Kredyt

Pożyczka udzielona przez instytucję finansową, która musi zostać zwrócona wraz z dodatkowymi kosztami, takimi jak odsetki.

finansowanie prywatne ikona

Finansowanie prywatne

Pożyczka udzielona przez osobę prywatną z jej prywatnego majątku, np. pożyczka wspólnika do spółki.

Co to jest faktoring?

Faktoring to usługa, dzięki której firma może wcześniej dysponować środkami z wystawionych faktur. Polega na wcześniejszym niż wskazuje na to termin na dokumencie opłacaniu wystawionych faktur. Faktoring to proces, w którym firma sprzedaje swoje niezapłacone faktury innej firmie, zwanej faktorem, w zamian za natychmiastową płatność. Faktor może przejąć odpowiedzialność za odzyskanie płatności od dłużnika oraz ryzyko niewypłacalności, co pozwala na zwiększenie płynności finansowej i ograniczenie ryzyka dla sprzedającej firmy.

Rodzaje faktoringu:

faktoring jawny ikona

Faktoring jawny

plus bialy accordion

W faktoringu jawny przekazanie wierzytelności następuje poprzez informowanie kontrahentów o cesji wierzytelności i umieszczanie informacji o tym w wystawianych fakturach. Przedsiębiorca zobowiązany jest do zmiany rachunku bankowego na fakturach, tak aby płatności były wysyłane bezpośrednio do firmy faktoringowej. W przypadku błędu kontrahenta i wysłania płatności bezpośrednio do przedsiębiorstwa, pieniądze muszą być natychmiast przelane do firmy faktoringowej w celu rozliczenia wierzytelności finansowej.
Faktoring jawny jest powszechnie akceptowaną usługą, która gwarantuje niezwłoczną informację o zastosowaniu cesji wierzytelności, wzmacniając reputację przedsiębiorstwa w oczach partnerów biznesowych. Ponadto, faktoring jawny umożliwia rzetelną weryfikację kontrahenta przez faktora, co stanowi skuteczną ochronę przed ewentualnymi oszustwami. Tym samym, usługa faktoringu jawnego cechuje się zwykle niższymi kosztami, bowiem faktor wcześniej przeprowadza weryfikację klienta i kontrahenta, minimalizując ryzyko dodatkowych obciążeń finansowych.

faktoring cichy ikona

Faktoring cichy

plus bialy accordion

Faktoring cichy to specjalna forma finansowania, w której cesja nie jest wymagana a kontrahent nie wie, że faktura jest finansowana przez faktora. Po prostu przesyłasz fakturę do firmy faktoringowej, a oni finansują ją jeszcze tego samego dnia.. W przeciwieństwie do tradycyjnego faktoringu, kontrahenci nie są informowani o swoich należności. Faktoring cichy zapewnia firmom elastyczność finansową i pozwala skupić się na działalności, eliminując konieczność obsługi procesów windykacyjnych. Korzyści z tej formy finansowania to minimalizacja ryzyka kredytowego, odciążenie od monitorowania należności i lepsze zarządzanie przepływem gotówki.

faktoring odwrotny ikona

Faktoring odwrotny

plus bialy accordion

Faktoring odwrotny to forma finansowania, która polega na sfinansowaniu faktur wystawionych przez przedsiębiorcę. W tym przypadku faktor pokrywa koszty faktury klienta, umożliwiając przedsiębiorcy wykorzystanie dostępnych środków finansowych na dowolne cele związane z bieżącą działalnością firmy. W określonym terminie przedsiębiorca zwraca faktorowi kwotę zakupu faktury, zwiększoną o prowizję i odsetki. Ta forma finansowania daje przedsiębiorcom elastyczność finansową i umożliwia efektywne zarządzanie płynnością finansową.

faktoring pelny ikona

Faktoring pełny

plus bialy accordion

Faktoring pełny, znany również jako faktoring bez regresu, jest jedną z form finansowania przedsiębiorstw, która ma na celu zwiększenie płynności finansowej poprzez przyspieszenie przepływu środków pieniężnych. W ramach faktoringu pełnego, faktor – czyli instytucja finansująca – bierze na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahentów, którzy korzystają z tej usługi.
Istotą faktoringu pełnego jest przejęcie przez faktora odpowiedzialności za nieuregulowane należności. Jeśli zdarzy się sytuacja, w której kontrahent nie ureguluje swojego zadłużenia w ustalonym terminie, to faktor podejmuje działania w celu odzyskania tych środków. Dzięki temu faktorant, czyli przedsiębiorstwo korzystające z faktoringu, nie musi się martwić o ewentualne straty związane z niezapłaconymi fakturami.

faktoring niepelny ikona

Faktoring niepełny

plus bialy accordion

Faktoring niepełny, zwany także faktoringiem z regresem, to forma finansowania, w której przedsiębiorca przekazuje faktorowi swoje należności i otrzymuje szybkie środki pieniężne na podstawie wystawionej faktury. Proces ten eliminuje oczekiwanie na termin płatności i pozwala przedsiębiorcy skupić się na rozwoju działalności. Faktoring niepełny zapewnia elastyczność finansową, choć warto uwzględnić związane z nim koszty usług faktoringowych. Ogólnie rzecz biorąc, ta forma finansowania przyspiesza przepływ środków pieniężnych i sprzyja stabilności gospodarczej przedsiębiorstwa.

mikrofaktoring ikona

Mikrofaktoring

plus bialy accordion

Mikrofaktoring został stworzony w celu wspomagania finansowania mikroprzedsiębiorstw i MŚP, oferując nie tylko środki finansowe, ale także usługi zarządzania rozliczeniami, inkasa należności, monitoringu i windykacji kontrahentów, oraz przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta. W ramach usługi faktoringu, faktor – czyli firma świadcząca faktoring – opłaca otrzymane i wystawione faktury. Przedsiębiorca, zwany faktorantem, na podstawie umowy zbycia wierzytelności (cesji) przekazuje faktorowi rachunki z odroczonymi terminami płatności, a faktor wypłaca środki na konto przedsiębiorcy jeszcze przed uregulowaniem należności przez kontrahenta. Dzięki temu, przedsiębiorca otrzymuje natychmiastowe środki i nie musi się martwić o opóźnienia w płatnościach ze strony klienta. To szczególnie istotne dla mikroprzedsiębiorstw, gdzie nawet jedna niewypłacona faktura może wpłynąć negatywnie na ich stabilność finansową. Mikrofaktoring stanowi skuteczne rozwiązanie na rzecz unikania zatorów finansowych.

Na czym polega faktoring?

wystawiasz faktury ikona
Strzalka na czym polega faktoring

Wystawiasz
faktury

Zgłoszenie faktur terminowych do faktora i otrzymanie środków przed terminem wynikającym z faktur.

zgloszenie do faktora ikona
Strzalka na czym polega faktoring

Zgłaszasz się
do faktora

Zgłaszasz się do firmy faktoringowej i przekazujesz jej faktury, które chcesz sfinansować

pieniadze na koncie ikona
Strzalka na czym polega faktoring

Pieniądze na
Twoim koncie

Otrzymujesz środki ze zgłoszonych do faktoringu faktur

Co to jest kredyt?

Kredyt to rodzaj finansowania, w którym instytucja finansowa udziela pożyczki na określone warunki, w tym zazwyczaj na określony czas i z określoną stopą procentową, która stanowi dodatkowy koszt dla pożyczkobiorcy.
Kredyt to instrument finansowy, który pozwala na uzyskanie środków pieniężnych na określone cele, na przykład na zakup nieruchomości, samochodu czy inwestycji w biznes. Kredyt jest udzielany przez instytucję finansową, która określa warunki, takie jak stopa procentowa, okres kredytowania, wysokość rat oraz ewentualne opłaty związane z udzieleniem i obsługą kredytu. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do terminowego spłacania kredytu wraz z odsetkami, co stanowi dodatkowy koszt. Kredyt może być udzielany na różne sposoby, takie jak kredyt gotówkowy, kredyt hipoteczny, kredyt samochodowy czy kredyt inwestycyjny.

Rodzaje kredytów firmowych

kredyt inwestycyjny ikona

Kredyt
inwestycyjny

plus czarny accordion

Kredyt inwestycyjny jest formą zobowiązania finansowego, które przeznaczone jest na konkretny cel – inwestycje. Przedsiębiorcy planujący większe inwestycje, finansowane z kredytu, muszą przedstawić szczegółowy plan inwestycji, aby bank mógł zdecydować o udzieleniu wsparcia. Pozyskanie kredytu inwestycyjnego umożliwia zamrożenie środków finansowych w inwestycji, jednocześnie zachowując płynność finansową firmy. Proces uzyskania kredytu inwestycyjnego nie jest skomplikowany, wymaga jedynie odpowiedniego przygotowania. Przedstawienie sytuacji finansowej firmy, dokumentów finansowych i szczegółowo opracowanego biznesplanu inwestycji stanowi istotną część wniosku o kredyt. Bank analizuje te informacje, oceniając zdolność kredytobiorcy do spłaty zobowiązania oraz potencjał inwestycji. Jeśli bank uzna inwestycję za dobrze zaplanowaną i bezpieczną, udzieli kredytu inwestycyjnego. Wsparcie finansowe ze strony banku umożliwia połączenie inwestycji z utrzymaniem płynności finansowej firmy, co pozwala na generowanie wysokich zysków, minimalizując ryzyko niewywiązania się z płatnościami.

kredyt obrotowy ikona

Kredyt
obrotowy

plus czarny accordion

Kredyt obrotowy dla firm, znany również jako „obrotówka”, umożliwia zdobycie środków na pokrycie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem działalności. Ten rodzaj kredytu poprawia płynność finansową przedsiębiorstwa i chroni je przed negatywnymi skutkami braku gotówki. Kwota kredytu obrotowego może się różnić w zależności od potrzeb finansowych firmy, zdolności kredytowej oraz oferty banku. Może on wynosić od kilku do kilkuset tysięcy złotych, a nawet przekroczyć milion złotych. Wiele banków udziela kredytów obrotowych zarówno w polskiej walucie, jak i w popularnych walutach obcych, takich jak euro, dolar amerykański czy funt brytyjski. Umowy kredytowe zwykle mają okres spłaty od 12 do 36 miesięcy, rzadziej 60 miesięcy.

Kredyt obrotowy może być wykorzystany na różne cele, takie jak wypłaty wynagrodzeń dla pracowników, koszty administracyjne, rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS, wydatki na wyposażenie biura oraz inne bieżące wydatki związane z prowadzeniem działalności. Konkretny cel wykorzystania środków zależy od wybranego rodzaju kredytu obrotowego i preferencji przedsiębiorcy.

kredyt gotowkowy ikona

Kredyt
gotówkowy

plus czarny accordion

Kredyt gotówkowy jest popularną formą wsparcia finansowego, ale wielu konsumentów ma ograniczoną wiedzę na jego temat. Kredyt gotówkowy jest dostępny w różnych przedziałach kwotowych, pozwalając na pokrycie zarówno drobnych wydatków, jak i większych potrzeb, takich jak remont czy zakup samochodu. Okres spłaty kredytu można dostosować do preferencji kredytobiorcy, umożliwiając łatwiejsze zarządzanie budżetem i realizację marzeń. Warunki kredytu są transparentne, a wskaźniki takie jak rzeczywista roczna stopa oprocentowania pomagają w wyborze najlepszej oferty. Procedury udzielenia kredytu są często proste i można je załatwić online, jednak w przypadku większych sum konieczne może być dokładniejsze sprawdzenie zdolności kredytowej, włączając historię kredytową klienta. Ważne jest zatem zrozumienie podstawowych informacji na temat kredytu gotówkowego, aby świadomie korzystać z tej formy wsparcia finansowego.

kredyt hipoteczny ikona

Kredyt
hipoteczny dla firm

plus czarny accordion

Kredyt hipoteczny dla firm działa podobnie do kredytu hipotecznego dla osób fizycznych. Kredytodawca udziela finansowania na zakup nieruchomości, pod warunkiem ustanowienia hipoteki jako głównego zabezpieczenia w przypadku nieterminowej spłaty zobowiązania.

Przedsiębiorca, który ubiega się o kredyt hipoteczny dla firmy, musi wykazać odpowiednio wysoką zdolność kredytową, pozytywną historię kredytową oraz prowadzić aktywną działalność gospodarczą przez co najmniej 12 lub 24 miesiące.

Kredyty hipoteczne dla firm są przeznaczone na finansowanie zakupu, budowy, remontu, odbudowy lub rozbudowy nieruchomości, która będzie wykorzystywana w celach związanych z prowadzoną działalnością.

kredyt leasingowy

Kredyt
leasingowy

plus czarny accordion

Pożyczka leasingowa to hybrydowe rozwiązanie finansowe, które ma więcej cech wspólnych z kredytem bankowym niż z leasingiem operacyjnym. Pożyczka umożliwia uwzględnienie odsetek i amortyzacji środka trwałego w kosztach podatkowych, podobnie jak w przypadku kredytu. Właścicielem środka trwałego jest pożyczkobiorca, a nie finansujący, jak to ma miejsce w leasingu. Nie ma również minimalnego okresu trwania pożyczki, jak to jest wymagane w leasingu operacyjnym. Rata pożyczki nie jest również traktowana jako usługa i jest zwolniona z VAT.

Podobieństwem między pożyczką a leasingiem jest fakt, że finansującym jest firma leasingowa. Dzięki temu procedura uzyskania pożyczki jest podobnie prosta jak w przypadku leasingu. Fundusze leasingowe są zwykle mniej restrykcyjne w ocenie zdolności kredytowej niż banki, co skraca i upraszcza proces wnioskowania.

Pożyczka leasingowa może być wykorzystana do finansowania różnych aktywów, takich jak samochody osobowe i dostawcze, pojazdy ciężarowe, maszyny rolnicze, sprzęt medyczny, inne maszyny i urządzenia, w tym sprzęt IT oraz nieruchomości. Firma leasingowa często oferuje pożyczki na popularne maszyny i urządzenia renomowanych producentów, pochodzące od wiarygodnych dostawców, zwłaszcza tych działających w sieci dealerskiej. Warto zauważyć, że coraz więcej firm leasingowych wprowadza oferty pożyczek na samochody osobowe, a pożyczka ma również znaczący udział w finansowaniu ciężkiego transportu, takiego jak ciągniki siodłowe, naczepy i samochody ciężarowe

kredyt start up ikona

Kredyt
dla start-upów

plus czarny accordion

Kredyt dla start-upów to specjalny rodzaj finansowania, który wspiera nowo powstałe firmy i przedsięwzięcia. Oferuje on środki finansowe, które są niezbędne dla start-upu na wczesnym etapie rozwoju, kiedy trudno jest zdobyć tradycyjne źródła finansowania.

Kredyt dla start-upów ma wiele korzyści. Po pierwsze, umożliwia on przedsiębiorcom zdobycie kapitału na inwestycje w infrastrukturę, zakup niezbędnego sprzętu, zatrudnienie personelu czy rozwój produktu lub usługi. Po drugie, kredyt ten często oferuje elastyczne warunki spłaty, dostosowane do specyficznych potrzeb start-upu, co pomaga zminimalizować presję na gotówkę w początkowych fazach działalności.

Jak otrzymać kredyt firmowy?

jak otrzymac kredyt dokumenty
jak otrzymac kredyt strzalka

Kompletujesz dokumenty

jak otrzymac kredyt wniosek
jak otrzymac kredyt strzalka

Składasz
wniosek

jak otrzymac kredyt weryfikacja
jak otrzymac kredyt strzalka

Weryfikacja dokumentów

jak otrzymac kredyt bazy
jak otrzymac kredyt strzalka

Weryfikacja
w bazach
(BIK, BIG etc.)

jak otrzymac kredyt analiza
jak otrzymac kredyt strzalka

Analiza
kredytowa

jak otrzymac kredyt decyzja
jak otrzymac kredyt strzalka

Decyzja

jak otrzymac kredyt umowa
jak otrzymac kredyt strzalka

Podpisanie
umowy

jak otrzymac kredyt wyplata
jak otrzymac kredyt strzalka

Wypłata

Czym faktoring różni się od kredytu?

Odpowiedź na to pytanie jest złożona. Faktoring to narzędzie, instrument finansowy do zarządzania płynnością przedsiębiorstwa, kredyt zaś to zobowiązanie, które stanowi obciążenie dla podmiotu, który decyduje się na kredyt. W momencie zaciągnięcia kredytu firmowego, przedsiębiorstwo zadłuża się na wysokość kwoty kredytu wraz z odsetkami. W przypadku faktoringu, przedsiębiorstwo przyspiesza płatność za wykonaną pracę i dysponuje środkami, które już zarobiło. Istotnie są to środki należące do faktora, który udziela faktoringu, jednak zostały one przekazane w oparciu o fakturę za pracę, która już się wydarzyła. Jeżeli mielibyśmy po krótce wskazać różnice pomiędzy faktoringiem, a kredytem, to najbardziej dosłownie w faktoringu wydajesz swoje pieniądze, te które należą Ci się za pracę. W przypadku kredytu wydajesz pieniądze banku, które bank pożyczył Ci na pewnych zasadach.

Faktoring

Przyspieszasz płatność

Wydajesz swoje pieniądze

Zdolność kredytowa pozostaje bez zmian

Nie powiązany ze stopami procentowymi

Kredyt

Zaciągasz zobowiązanie

Wydajesz pieniądze banku

Zdolność kredytowa zmniejsza się

Zmiany stóp procentowych zwiększają koszt kredytu

Poszukujesz faktoringu dla Twojej firmy?

Wybierz wysokość finansowania!

Wielkość finansowania 15 000 000 zł
Zostaw kontakt do siebie - wspólnie znajdziemy rozwiązanie dla Twojej firmy!