crossdocfacebooklinkedinmailuploadweb
serwis wspierający płynność dla MŚP

Co to jest faktoring

Faktoring jest formą finansowania bieżącego, sposobem na podwyższenie lub uzupełnienie kapitału obrotowego przedsiębiorstwa. Jego celem jest poprawa płynności, czyli zdolności do regulowania zobowiązań. Jest on typem finansowania opartym w głównej mierze na należnościach handlowych. W konsekwencji ważną rolę w tym rozwiązaniu odgrywają dłużnicy i ich historia płatnicza.

Pojęcie faktoringu
Faktoring jest formą finansowania bieżącego, sposobem na podwyższenie lub uzupełnienie kapitału obrotowego przedsiębiorstwa. Celem faktoringu jest poprawa płynności, czyli zdolności do regulowania zobowiązań. Jest typem finansowania opartym w głównej mierze na należnościach handlowych. W konsekwencji ważną rolę w tym rozwiązaniu odgrywają dłużnicy i ich historia płatnicza.

Konstrukcja faktoringu
Faktoring jest finansowaniem regulowanym wielkością przychodów, czyli wartością sprzedaży. W tym zakresie różni się od finansowania bankowego (kredytu), który ocenia zdolność kredytową przez pryzmat dochodowości (zysku). Z tego powodu, faktor nie musi dokonywać szczegółowej oceny kondycji finansowej faktoranta, w przeciwieństwie do banku oceniającego kredytobiorcę.

Jest on finansowaniem, którego ryzyko zazwyczaj jest oparte jednocześnie na dłużniku i na faktorancie. Jeśli zobowiązania z faktur nie zostaną opłacone, faktor rezerwuje sobie prawo dochodzenia swoich należności od podmiotu, który sfinansował. Z tego też względu jest to usługa finansowa, która jest oparta o „moralność płatniczą”, czyli dobrą historię rozliczeniową obydwu stron transakcji handlowej, dostawcy i odbiorcy.

Rodzaje faktoringu
Możemy wymienić następujące typu usług faktoringowych:

 • jawny (inaczej: faktoring potwierdzony) — jest formą finansowania, w której dłużnik pisemnie potwierdza swoje zobowiązanie i przyjmuje do wiadomości cesję wierzytelności na faktora;
 • cichy — finansowanie, o którym dłużnik nie jest powiadamiany, nie ma w związku z tym żadnych obowiązków dokumentowych, a jedynie rozliczeniowe;
 • odwrotny — finansowanie, w którym faktor przyjmuje obowiązki rozliczania zobowiązań faktoranta, do umówionej wysokości kwoty limitu;
 • mikrofaktoring — finansowanie dostosowane do potrzeb drobnych działalności gospodarczych, o uproszczonej procedurze postępowania
 • finansowanie pojedynczej faktury — finansowanie przeznaczone dla firm, które mają sporadyczne potrzeby wsparcia kapitału obrotowego;
 • pełny (inaczej: bez regresu) — finansowanie, w którym faktor przejmuje ryzyko płatności za zobowiązania dłużnika fakturowego;
 • niepełny (inaczej: z regresem) — finansowanie, w którym ryzyko niezapłaconych zobowiązań fakturowych spoczywa zarówno na dłużniku jak i solidarnie na faktorancie.

Inne rodzaje usług faktoringowych obejmują:

 • faktoring dokumentowy — usługa administrowania dokumentami handlowymi, bez finansowania należności;
 • faktoring zaliczkowy (inaczej: faktoring należnościowy) — każdy rodzaj faktoringu, który finansuje należności handlowe;
 • faktoring bankowy — finansowanie w postaci kredytu uruchamianego w transzach, na podstawie przesłanych do banku faktur;
 • faktoring pozabankowy — finansowanie przez wyspecjalizowany podmiot prywatny, bywa łączone z usługami towarzyszącymi, rachunkowymi i windykacyjnymi;
 • faktoring eksportowy — finansowanie należności handlowych od dłużników zagranicznych;
 • faktoring ubezpieczony — finansowanie pod zabezpieczenie polisą ubezpieczeniową
 • faktoring mieszany — praktyczne określenie faktoringu wykazującego łączne cechy, różnych typów finansowania (np. faktoring jawny i cichy jednocześnie)

Strona prawna faktoringu
Faktoring nie jest ustawowo skodyfikowany. Oznacza to, że zakres tej usługi może być elastycznie kształtowana przez strony, stosownie do zapotrzebowania. W pewny sensie jest podobny do pożyczki, która jest spłacana poprzez rozliczenie należności handlowych. W przypadku braku spłaty, faktor najczęściej rezerwuje sobie prawo solidarnego dochodzenia swoich należności zarówno od dłużnika faktoringowego, jak i faktoranta.

Nie należy go traktować jako nabycie wierzytelności, które jest kategorią transakcji kapitałowych. Faktoring to usługa finansowania wierzytelności, wypłacana w charakterze zaliczki na poczet płatności ze strony dłużnika. Płatność z góry obejmuje określoną część nominalnej wartości brutto faktury — np. 90%. Usługa faktoringu jest objęta podatkiem VAT i stanowi koszt uzyskania przychodu.