crossdocfacebooklinkedinmailuploadweb
serwis wspierający płynność dla MŚP

Faktoring niepełny

Faktoring niepełny, nazywany inaczej „faktoringiem z regresem”, to forma finansowania kapitału obrotowego przedsiębiorstwa. Zadaniem faktoringu niepełnego jest skrócenie okresu spływu należności i zapewnienie środków finansowych na bieżące rozliczenia. Faktoring niepełny jest jednym z najbardziej popularnych form finansowania wśród przedsiębiorstw mikro i MŚP w Polsce.

Faktoring niepełny jest usługą finansowania, które swoje oparcie znajduje w należnościach handlowych przedsiębiorstwa (faktoranta). Realizując sprzedaż, dostawy produktów lub usług każdy przedsiębiorca wystawia faktury stwierdzające powstanie należności. Jeśli pomiędzy dostawcą a odbiorcą nie zawarto specjalnej umowy, wykluczającej cesję wierzytelności, tak powstałe należności mogą posłużyć jako podstawa do udzielenia finansowania.

W konsekwencji faktorant może otrzymać zaliczkę na poczet przyszłej płatności od wyspecjalizowanego podmiotu finansowego — faktora. Tak otrzymane środki zostaną spłacone przez dłużnika faktoringowego, kiedy ten zapłaci swoje zobowiązania zgodnie z otrzymaną fakturą. Do płatności wykorzystywany jest specjalny stworzony do tego numer konta bankowego.

Faktor świadczy usługi finansowania, jednakże nie zajmuje się przejęciem ryzyka płatności. Dlatego, jeżeli zobowiązanie z faktury nie zostanie zapłacone, faktor rezerwuje sobie prawo do dochodzenia swoich należności od dwóch stron jednocześnie. Zarówno od dłużnika faktoringowego, jak i od faktoranta. Jest to tzw. odpowiedzialność solidarna, tzn. faktor może zaspokoić swoje roszczenia od każdej ze stron. Inną nazwą dla faktoringu niepełnego jest „faktoring z regresem”, czyli z roszczeniem zwrotnym do faktoranta, które wynika właśnie z jego współodpowiedzialności za dług.

Faktoring niepełny w praktyce

Faktoring niepełny jest najszerzej stosowaną formą finansowania. Wynika to z założenia, że faktoring jest usługą finansową, a nie transakcją obejmującą przeniesienie ryzyka płatności. Taka transakcja z konieczności musiałaby się wiązać ze sporym skontem (przeceną) wartości nominalnych faktur lub z inną formą ochrony faktora przed ewentualnymi stratami z tego tytułu. W codziennym obrocie handlowym nie byłoby to raczej dla nikogo opłacalne.

W praktyce oferując faktoring niepełny, firma faktoringowa rezerwuje sobie prawo dochodzenia wierzytelności we własnym imieniu, obciążając kosztami faktoranta. Wezwania, pisma przedprocesowe lub ewentualny pozew oraz odsetki od przeterminowanych wierzytelności potrafią generować spore koszty. Dlatego, przedstawianie nierzetelnych dłużników, klientów o problemach płatniczych lub historii opóźnionych rozliczeń nie jest dobrym rozwiązaniem.

Faktoring niepełny występuje jako faktoring jawny lub cichy. W tym pierwszym przypadku, z powodu potwierdzenia zobowiązania ze strony dłużnika oraz powzięcia informacji o cesji dłużnik ma mocno zawężone pole do unikania swojego obowiązku. W przypadku faktoringu cichego — teoretycznie większe. Jednakże, jeśli dokumenty handlowe są kompletne, sprowadzają się one raczej do wydłużenia procesu sądowego.

Korzyści

Ten rodzaj faktoringu jest korzystniejszym rozwiązaniem, aniżeli jego odpowiednik — faktoring pełny. Dlaczego tak się dzieje? Dzięki regresowi faktoring niepełny eliminuje z transakcji to, co w język angielskim nazywane jest „pokusą nadużycia” (ang. „moral hazard”). To sytuacja, w której podmiot chroniony przed konsekwencjami swoich działań, wykorzystuje swoją pozycję do niewłaściwego zachowania się.

Ryzyko finansowania jest składnikiem jego wyceny. Inaczej mówiąc, jeśli ryzyko jest wyższe, to większy jest także koszt. Z punktu widzenia usługodawcy, czyli faktora — faktoring niepełny jest operacją niższego ryzyka, ponieważ dochodzenie należności jest możliwe od obydwu stron transakcji handlowych.

Współdzielenie ryzyka pozwala także na uproszczoną procedurę przyznawania finansowania, która sprowadza się do analizy historii płatniczej zaangażowanych stron oraz poznania wyników finansowych faktorata i wybranych dłużników.

Podsumowanie

Faktoring niepełny jest rozwiązaniem o niższym ryzyku i prostszej procedurze. W efekcie jest też rozwiązaniem tańszym i przez to bardziej dostępne, aniżeli faktoring pełny.