crossdocfacebooklinkedinmailuploadweb
serwis wspierający płynność dla MŚP

Czym jest faktoring?

line blue short

Poznaj zalety faktoringu
dla Twojego biznesu?

Jednym z kluczowych aspektów każdej działalności gospodarczej jest dostęp do kapitału.

Pozyskany pieniądz umożliwia rozwój sprzedaży, zdobywanie nowych rynków, a także skuteczną walkę z konkurencją. Jego brak może powodować zatory płatnicze, gorsze relacje z dostawcami i w efekcie słabszą pozycję przedsiębiorstwa.

Coraz bardziej popularnym sposobem, aby sfinansować zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie, jest faktoring.
Poznaj go z praktycznej strony dzięki naszej publikacji.

Czym jest faktoring?

Faktoring jest usługą finansowania przedsiębiorcy, polegającą na zamianie jego należności o przyszłych terminach płatności na środki gotówkowe. Można powiedzieć, że jest to szczególny rodzaj pożyczki, którą otrzymuje faktorant (firma finansowana), a która ma być spłacona przez dłużników faktoringowych (jej odbiorców, klientów).

Faktoring najczęściej jest usługą finansowania, a nie nabywania wierzytelności. Faktor, jako podmiot finansujący, najczęściej rezerwuje sobie prawo do regresu (inaczej: powrotu) do faktoranta jeśli dłużnik faktoringowy się nie spłaci swoich zobowiązań.

Cechą szczególną faktoring jest uproszczona procedura analizy finansowej. W przeciwieństwie do banku, który może udzielić kredytu pod warunkiem zdolności kredytowej, faktoring jest finansowaniem opartym o przychody przedsiębiorcy. Jego celem jest finansowanie obrotowe, które przedsiębiorca otrzymuje poprzez skrócenie okresu spływu należności. W efekcie poprawa się jego zdolności do regulacji zobowiązań.

Jak działa faktoring w praktyce

Przedsiębiorca, który chce uzyskać finansowanie, składa elektronicznie wniosek zawierające dane firmy i dane jego kontrahentów. Dokumenty są weryfikowane i jeśli wszystko jest w porządku, zostaje przydzielony limit wysokości transakcji faktoringowych, czyli górna granica zaangażowania faktora. Firma może składać faktury do sfinansowania w ramach tego limitu. Faktorant otrzymuje też specjalny bankowy numer konta, do wystawianych przez siebie faktur.

Po zawarciu umowy, przedsiębiorca, korzystając z aplikacji dostępnej w przeglądarce internetowej, przesyła elektronicznie faktury do systemu. Faktor je weryfikuje i jeśli wszystko jest ok, zatwierdza finansowanie. W efekcie czego na koncie przedsiębiorcy pojawiają się pieniądze.

Kiedy nadejdzie termin spłaty, dłużnik faktoringowy spłaca swoje zobowiązanie na podany na fakturze numer konta. Wpływ środków gasi zobowiązanie wynikające ze sfinansowania faktury. Jeśli to nie nastąpi, faktor najczęściej jest uprawniony do podjęcia działań windykacyjnych.

Faktoring może przybierać formę finansowania ciągłego, realizowanego dla całego strumienia należności — np. wszystkich faktur wystawionych na odbiorców krajowych. Jednak coraz częściej jest to także finansowanie jednorazowe, uruchamiane kiedy przedsiębiorca potrzebuje tylko okresowego wsparcia. Wtedy wystarcza pojedyncza faktura.

Poszukujesz faktoringu dla Twojej firmy?

Wybierz wysokość finansowania!

Wielkość finansowania 15 000 000 zł
Zostaw kontakt do siebie - wspólnie znajdziemy rozwiązanie dla Twojej firmy!

Jaki jest koszt faktoringu?

Koszt faktoringu adresowanego do małych i średnich przedsiębiorstw składa się z opłat administracyjnych i odsetkowych.

Do opłat administracyjnych należą:

opłata za przydzielenie limitu;

opłata od sfinansowania faktury;

opłata za podjęcie się czynności windykacyjnych w imieniu klienta;

Do opłat odsetkowych należą:

koszt finansowania należności nieprzeterminowanych;

koszt finansowania należności przeterminowanych;

prowizja od niewykorzystanego limitu;

W przypadku faktoringu, przeznaczonego dla przedsiębiorstw mikro, bardzo często wymienione koszty są upraszczane do jednej opłaty, naliczanej od sfinansowanej faktury.

oplaty

Dobra rada:

Jeżeli szukasz faktoringu do 200.000 PLN to wybieraj faktora, który ma tylko jedną opłatę. Zwróć uwagę jakie koszty faktor ma w regulaminie, czy pobiera opłatę za: ustalenie limitu, procesowanie wniosku, czy są opłaty za niewykorzystanie limitu i opłaty abonamentowe lub czy istnieją inne koszty poza finansowaniem faktury.

Rekomendujemy faktorów takich jak Finea, gdzie istnieje tylko jedna opłata – za sfinansowanie faktury. Taki transparentny układ pozwala nam mieć pewność jaki będzie koszt faktoringu.

Sprawdź
dobra rada faktoring

Jakie są rodzaje faktoringu?

Najbardziej popularnym faktoringiem jest faktoring jawny, w którym dłużnik faktoringowy jest powiadomiony o fakcie finansowania jego dostawcy, potwierdza swoje zobowiązania i godzi się przelewać środki na wskazane przez faktora konto.

Drugim rozwiązaniem jest faktoring cichy, czyli finansowanie, o którym dłużnik nie jest powiadomiony. Faktoring cichy może mieć zastosowanie np. przy mocnym rozproszeniu należności. To powoduje, że każdorazowe potwierdzanie i cesja są zwyczajnie niepraktyczne, a jednocześnie, dzięki rozproszeniu ryzyko portfela należności jest statystycznie niskie.

rodzaje faktoringu

Dobra rada:

Dla firm, które poszukują faktoringu cichego do 200.000 PLN rekomendujemy firmę Finea. Jako jedna z nielicznych oferuje faktoring cichy bez konieczności skorzystania z faktoringu jawnego.

Sprawdź
faktoring cichy new

Możemy też wymienić następujące rodzaje
finansowania przez faktoring:

faktoring z regresem

Faktoring
z regresem

plus czarny accordion

oznacza finansowanie, w którym faktor zastrzega sobie prawo do dochodzenia swoich należności także od faktoranta, jeśli nie zostaną zapłacone przez dłużnika faktoringowego.

faktoring bez regresu

Faktoring
bez regresu

plus czarny accordion

to finansowanie, w którym faktor nie ma prawa rościć wobec faktoranta, a jedynym źródłem zaspokojenia jego należności jest dłużnik faktoringowy. Faktoring bez regresu jest podobny do nabycia wierzytelności wraz z ich ryzykiem.

Kredyt obrotowy może być wykorzystany na różne cele, takie jak wypłaty wynagrodzeń dla pracowników, koszty administracyjne, rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS, wydatki na wyposażenie biura oraz inne bieżące wydatki związane z prowadzeniem działalności. Konkretny cel wykorzystania środków zależy od wybranego rodzaju kredytu obrotowego i preferencji przedsiębiorcy.

faktoring odwrotny

Faktoring
odwrotny

plus czarny accordion

to finansowanie zobowiązań faktoranta, zamiast należności. Faktor przyjmuje faktury kosztowe do rozliczania zgodnie z ustalonym limitem zaangażowania finansowego.

faktoring eksportowy

Faktoring
eksportowy

plus czarny accordion

zajmuje się finansowaniem należności pochodzących od zagranicznych odbiorców.

faktoring dokumentowy

Faktoring
dokumentowy

plus czarny accordion

to usługa administracji dokumentami handlowymi bez finansowania.

faktoring bankowy

Faktoring
bankowy

plus czarny accordion

oferowany przez banki, przypomina kredyt obrotowy, który jest uruchamiany pod wystawioną przez faktoranta fakturę sprzedażową.

faktoring pozabankowy

Faktoring
pozabankowy

plus czarny accordion

oferowany przez wyspecjalizowane spółki, które coraz częściej oferują także kompleksowe usługi księgowe i windykacyjne.

faktoring ubezpieczony

Faktoring
ubezpieczony

plus czarny accordion

rodzaj finansowania, gdzie głównym zabezpieczeniem jest polisa wystawiana przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Kredyt dla start-upów ma wiele korzyści. Po pierwsze, umożliwia on przedsiębiorcom zdobycie kapitału na inwestycje w infrastrukturę, zakup niezbędnego sprzętu, zatrudnienie personelu czy rozwój produktu lub usługi. Po drugie, kredyt ten często oferuje elastyczne warunki spłaty, dostosowane do specyficznych potrzeb start-upu, co pomaga zminimalizować presję na gotówkę w początkowych fazach działalności.

faktoring mieszany

Faktoring
mieszany

plus czarny accordion

W praktyce najczęściej występują rozwiązania łączone (faktoring mieszany), oddające specyfikę klienta i ryzyko operacji finansowo-handlowych.

Dla kogo jest przeznaczony faktoring?

Faktoring jest wykorzystywany praktycznie przez każdą branżę, w której istnieją faktury z odroczonym terminem płatności. Dość często jest wykorzystywany przez branżę transportową, która charakteryzuje się długimi terminami płatności (średnio 65 dni) czy budowlaną. Obie branże mają zazwyczaj ograniczoną dostępność do kredytu bankowego, a jednocześnie potrzebują środków, aby sfinansować usługę (paliwo, drożejące materiały budowlane).

Drugim rodzajem przedsiębiorstw są firmy o okresowo gorszej kondycji bilansowej, która wynika najczęściej z powodu strat z lat ubiegłych. Ujemny wynik finansowy powoduje potrzebę uzupełnienia kapitału obrotowego, aby móc terminowo wywiązywać się ze zobowiązań. Również w tym przypadku, dostępność kredytu bankowego jest niższa, proces trudniejszy i bardziej złożony. Tymczasem faktoring jest o wiele prostszym i pewniejszym sposobem, o czym przekonało się już wiele przedsiębiorstw.

Z faktoringu korzystają także firmy handlowe lub usługowe, które z racji swojej specyfiki mają dość szczupłą strukturę bilansów. To znaczy, po stronie aktywów nie mają środków trwałych, nieruchomości, budynków, lecz głównie majątek obrotowy. A po stronie pasywów stosunkowo niskie kapitały własne. Ten rodzaj firm ma zazwyczaj ograniczoną dostępność do kredytu bankowego, a jednocześnie potrzebuje środków, aby sfinansować handel.

Dobra rada:

Bardzo dobrym rozwiązaniem dla firm handlowych i usługowych, które generują obrót poprzez terminale płatnicze jest skorzystanie z faktoringu odwrotnego w eFaktor.
Wspomniana firma faktoringowa posiada bezkonkurencyjne rozwiązanie dla firm handlowych, usługowych czy też stacji benzynowych z finansowaniem nawet do 2.000.000 PLN miesięcznie.

Sprawdź
faktoring 05

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby otrzymać faktoring

1

Przede wszystkim transakcja handlowa, która leży u podstaw powstania wierzytelności nie może być w żaden sposób kwestionowana.

Zobowiązanie dłużnika, stwierdzone fakturą dostawcy, powinno być pewne. Jeżeli pomiędzy partnerami biznesowymi są na tym tle jakieś nieporozumienia, to z finansowaniem trzeba poczekać do ich wyjaśnienia.

2

Drugim warunkiem jest kondycja finansowa uczestników transakcji.

Faktor zwraca szczególną uwagę na reputację płatniczą odbiorcy — czyli dłużnika faktoringowego. Jeżeli jest to podmiot, który ma nie dobrej historii rozliczeń ze swoimi dostawcami (poważne opóźnienia w płatnościach, nieuregulowane podatki, sprawy sądowe, zajęcia komornicze), to może zostać odrzucony jako dłużnik faktoringowy.

3

Trzecim jest kondycja samego przedsiębiorcy, klienta firmy faktoringowej.

Faktoring co do zasady akceptuje podmioty o słabszej kondycji finansowej, ale w pewnych granicach. Przedsiębiorca, którego struktura bilansu jest bardzo osłabiona i grozi upadkiem firmy (bankructwem), może nie zostać zaakceptowany jako faktorant.

Plusy i minusy faktoringu

Do zdecydowanych zalet faktoringu należą:

Szybki i skuteczny sposób na sfinansowanie kapitału obrotowego — brak długotrwałej analizy finansowej, konieczności ustanowienia zabezpieczeń na środkach trwałych, przenoszenia obrotu do banku finansującego.

Praktycznie nielimitowana wysokość finansowania — wyznacza je wartość sprzedaży, czyli wystawionych faktur. Tymczasem zdolność kredytowa jest mierzona poziom zysku, kapitałami własnymi i możliwością zabezpieczenia finansowania na aktywach trwałych.

Pewność finansowania — słabsza kondycja przedsiębiorstwa może skłonić bank do wycofania się z części lub z całości finansowania obrotowego. Faktoring jest od tego ryzyka w zasadzie wolny, dlatego często zastępuje kredyt.

Za wady faktoringu można uznać:

Łatwe finansowanie potrafi „uśpić” czujność przedsiębiorcy — powstrzymywać go przed podjęciem radykalnych kroków naprawczych, cięcia kosztów, skrócenia terminów płatności, zreformowania lub pozbycia się nierentownych części swojego biznesu. Finansowanie zewnętrzne nie zastąpi zdrowej struktury bilansu, choć łagodzi konsekwencje niskiej kapitalizacji.

Dodatkowe czynności administracyjne — faktoring jest w dużej mierze procesem zarządzania dokumentami handlowymi (faktury, potwierdzenia dostawy, uznanie zobowiązań), co może oznaczać dla przedsiębiorcy nowe obowiązki. Szczęśliwie coraz więcej, a czasami nawet całość tych operacji prowadzona jest już cyfrowo.

Podsumowanie

check circle white

Korzyści i koszty faktoringu najlepiej ocenić w praktyce, porównując dostępne oferty.

check circle white

Warto zwrócić uwagę nie tylko na cenę, ale też na dostępność usługi.

check circle white

Ważna jest praktyczność współpracy, jej automatyzacja oraz skala wykorzystania komunikacji cyfrowej.

check circle white

Faktoring to rozwiązanie na dłużej, więc dobrze jest upewnić się wcześniej, czy współpraca z danym faktorem będzie dobrze układać się na wszystkich frontach.

Poszukujesz faktoringu dla Twojej firmy?

Wybierz wysokość finansowania!

Wielkość finansowania 15 000 000 zł
Zostaw kontakt do siebie - wspólnie znajdziemy rozwiązanie dla Twojej firmy!